ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา เราขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องและรักษาเป็นอย่างดี การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พึงได้รับ

2. ความยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้พัฒนาให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจต่อบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจพึ่งข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์ วิจัย และทำสถิติ เพียงท่านมอบความเห็นพ้องและอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
ในกรณีที่ท่านไม่ยิมยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลในข้อนี้ ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นหรือบริการพิเศษจากทางเรา 

3. ความยินยอมให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ 
เพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อเสนอพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ทางเราขอเรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รับข้อเสนอพิเศษเฉพาะ รวมถึงข่าวสารใหม่ๆ จากทางเรา เพียงท่านเห็นพองและอนุญาตให้ทางบริษัท รวมรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่ท่านไม่ยิมยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลในข้อนี้ ทางเราอาจจะพัฒนาสินค้าหรือบริการไม่ตรงกับความต้องการของท่าน  

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://npmobileshop.com/ หรือติดต่อ social chat