Shopping Cart

No products in the cart.

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั่วไป

เว็บไซต์ https://npmobileshop.com พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน (เริ่มต้นที่ 1 วัน) 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้
  2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตกหล่น หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติทุกกรณี
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า